Skip to main content

Privacy Policy

Privacy en cookies

Ben Jij Veilig Online gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ben Jij Veilig Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Ben Jij Veilig Online omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Ben Jij Veilig Online verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • innen van declaraties / facturen
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

Ben Jij Veilig Online verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ben Jij Veilig Online bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ben Jij Veilig Online deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de beoogde dienstverlening door een andere PubQuiz Master, of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Ben Jij Veilig Online, zoals een IT-leverancier.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Ben Jij Veilig Online uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ben Jij Veilig Online ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Cookies

Ben Jij Veilig Online houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Ben Jij Veilig Online verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Ben Jij Veilig Online te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Ben Jij Veilig Online op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Ben Jij Veilig Online maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Ben Jij Veilig Online geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Ben Jij Veilig Online heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Social Media buttons

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken LinkedInTwitter en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt worden de persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Ben Jij Veilig Online een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: contact@benjijveilig.online.

De beveiliging van persoonsgegevens

Ben Jij Veilig Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@benjijveilig.online.

Wijzigingen privacyverklaring

Ben Jij Veilig Online kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden je aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.